Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT
PSIE SERCE

Rozdział I
POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT PSIE
SERCE w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanym dla niesienia pomocy
bezdomnym zwierzętom . Siedzibą Stowarzyszenia jest Oświęcim. Terenem działania jest
Rzeczypospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa
na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U.z 1989r. nr 20, poz. 104
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników , a także
korzystać z pracy wolontariuszy.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest pomoc weterynaryjna bezdomnym zwierzętom i ich ochrona
przed bezdomnością.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez :
a) opiekę nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy
b) organizowanie domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt
c) przygotowywanie do przekazania zwierząt bezdomnych do adopcji poprzez : zabiegi
groomerskie, operacyjne pozbawienie płodności, trwałe znakowanie bezdomnych zwierząt
za pomocą mikro chipu, kompleksowe odrobaczanie i szczepienie
d) jeżeli istnieje taka potrzeba udzielenie wszelkiej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt
poszkodowanych w wypadkach losowych
e) organizowanie adopcji bezdomnym zwierzętom w : gabinetach weterynaryjnych ,
wystawach, dniach otwartych schronisk, w internecie oraz za pomocą mediów
lokalnych
f) promowanie adopcji zwierząt w środkach masowego przekazu ,
g) wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
h) zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt.

9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

11. Stowarzyszenie posiada członków :
a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych

12, Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która :
złoży deklarację członkowską na piśmie
przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

13, Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14, Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostac osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową , rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.

16, Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalnośc i rozwój Stowarzyszenia.

17, Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18, Członkowie zwyczajni mają prawo :
biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystac z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.

20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brac udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich.

23. Utrata członkostwa następuje na skutek :
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd :

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia
  • z powodu nieopłacenia składek za okres jednego roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
d) śmierc członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Członkowska działająca na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa nie przerwalnie aż do odwołania, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym [5] bezwzględną większością głosów.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić aż do odwołania przez głosowanie członków Stowarzyszenia.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz co trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian statutu,
wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu Zarządu,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd składa się z Prezesa, zastępcy Prezesa oraz skarbnika. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Wszystkie oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych, składa łącznie dwóch członku Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z jednej do trzech osób w tym Prezesa. Zwykli członkowie Zarządu mogą zajmować stanowisko wice prezesa, albo skarbnika.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków,

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz zastępcy.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
wykluczenia ze Stowarzyszenia.
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów,
dotacje i subwencje oraz granty,
dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,
dochody ze sprzedaży przedmiotów darowanych Stowarzyszeniu
dotacji i ofiarności publicznej.
Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.